Meie Tingimused


KLIENDILEPINGU TINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Pooled juhinduvad koostöös käesolevast kliendilepingust ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.2. Käesolevas kliendilepingus fikseeritakse kõik poolte rekvisiidid, mis tagavad takistusteta suhtlemise koostöö käigus. Käesolevas kliendilepingus fikseeritud aadressi või pangarekvisiitide muutumisel on Pooled kohustatud teineteist sellest kirjalikult informeerima 5 tööpäeva jooksul.

1.3. Käesoleva kliendilepingu jõustumise aluseks on selle registreerimine NB Quality Group OÜ poolt, mis peab toimuma hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates selle saabumisest OÜ-le NB Quality Group.

1.4. Käesoleva kliendilepingu võib jätta registreerimata NB Quality Group OÜ põhjendatud otsuse alusel, millest teavitatakse viivitamatult Klienti.

1.5. Käesolevas kliendilepingus tähendab:

1.5.1. NB Quality Group OÜ – Kauba müüja s.t. isik, kellelt Kauba omandiõigus läheb kliendi lepingus sätestatud tingimustel üle Kliendile;

1.5.2. Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes omandab Kauba OÜ-lt NB Quality Group ja on kohustatud OÜ-le NB Quality Group või viimase poolt volitatud isikule tasuma Kauba eest;

1.5.3. Vedaja – Müüja logistikapartner, juriidiline isik, kes annab Kauba füüsiliselt Kliendile üle või toimetab selle Kliendile kohale.

2. LEPINGU OBJEKT

2.1. NB Quality Group OÜ müüb ja Klient ostab käesolevas kliendilepingus ettenähtud tingimustel ja NB Quality Group OÜ poolt kehtestatud hinnakirja alusel Kaupa, mille kogus ja sortiment määratakse Kliendi poolt esitatud ja NB Quality Group OÜ või NB Quality Group OÜ poolt volitatud isiku poolt täitmisele võetud tellimuses.

2.2. Omandiõigus kaubale läheb Kliendile üle alates kauba eest täieliku tasumise momendist.

2.3. Kauba juhusliku hävimise ja väärtuse vähenemise riisiko läheb Kliendile üle kauba üleandmise momendil.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. NB Quality Group OÜ õigused ja kohustused:

3.1.1. NB Quality Group OÜ kohustub müüma Kliendile kaupa tellimuses määratud tingimustel ja mahus;

3.1.2. NB Quality Group OÜ saadab arve Kliendile e-posti teel või annab selle üle koos kauba üleandmisega.

3.1.3. NB Quality Group OÜ kohustub tagama müüdud kauba vastavuse Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja tootjapoolsetele kvaliteedinormidele.

3.1.4. OÜ-l NB Quality Group on õigus kehtestada ja muuta krediidilimiiti, mille ulatuses väljastatakse Kliendile kaupa maksetähtajaga.

3.1.5. Kui ostetava kauba väärtus ületab krediidilimiiti, on NB Quality Group OÜ’l õigus keelduda kauba väljastamisest kuni krediidilimiiti ületava kaubakoguse maksumuse tasumiseni Klient poolt.

3.1.6. OÜ-l NB Quality Group on õigus ostuhinna tasumisega viivitamisel nõuda Kliendilt lisaks kauba hinnale viiviste tasumist ulatuses, mis on fikseeritud käesoleva kliendilepingu Vastutuse sätetes.

3.1.7. OÜ-l NB Quality Group on õigus keelduda kauba väljastamisest Kliendile, kui Kliendil on tasumata maksetähtaja ületanud arveid;

3.1.8. Juhul, kui Kliendil on tekkinud NB Quality Group OÜ ees viivisvõlgnevus, on OÜ-l NB Quality Group õigus vaatamata Kliendi poolt maksekorralduses märgitud makseselgitusele esmajärjekorras maha arvestada viivised ning seejärel põhivõlg.

3.1.9. OÜ-l NB Quality Group on õigus loovutada nõudeõigus Kliendile esitatud arvete osas kolmandatele isikutele faktooringfinantseerimise eesmärgil, informeerides sellest Klienti koheselt kirjalikult. Faktooringfinantseerimise kasutamise puhul NB Quality Group OÜ poolt teeb NB Quality Group OÜ igale selliselt faktooringfinantseerimise osutajale üleantud arvele vastavasisulise märke. Faktooringfinantseerimise kasutamise korral esitab NB Quality Group OÜ faktooringfinantseerimise osutajale ka hilisemad võimalikud kreeditarved Kliendile üleantud Kauba suhtes ning korraldab arveldamist Kliendiga ainult läbi faktooringfinantseerimise osutaja.

3.1.10. Juhul, kui Klient on viivitanud tasumisega rohkem kui 7 päeva on OÜ-l NB Quality Group õigus loovutada käesolevast kliendilepingust tulenev nõudeõigus Kliendi vastu sissenõudmiseks kolmandatele isikutele või võtta Kliendilt tagasi kaupa tasumata summa ulatuses.

3.2. Kliendi õigused ja kohustused:

3.2.1. Klient on kohustatud eelnevalt iga tellimuse sortimendi, koguse ja hinnad kooskõlastama OÜ-ga NB Quality Group või NB Quality Group OÜ poolt volitatud isikuga. Tasumisel on Klient kohustatud maksekorraldusel täpselt märkima arve numbri(d) või viitenumbri(d) ja summa(de) suuruse, mille eest tasumine toimus. Maksekorralduse puudulikkuse korral jätab NB Quality Group OÜ endale õiguse lugeda seda mitteteostatuks;

3.2.2. Klient on kohustatud tasuma talle üleantud kauba eest hiljemalt käesoleva kliendilepingu lahtris I fikseeritud aja jooksul arvestades arvel märgitud kuupäevast;

3.2.3. Klient on kohustatud NB Quality Group OÜ nõudel tasuma viivist 0,2% õigeaegselt tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Viivis tuleb tasuda hiljemalt viivisarvel märgitud tähtajaks.

3.2.4. Klient on kohustatud ettevõtte likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamise korral sellest kolme päeva jooksul informeerima OÜ-t NB Quality Group.

3.2.5. Klient on kohustatud p.3.2.4. fikseeritud menetluse algatamisel tagastama viivitamatult Kliendi poolt realiseerimata kauba, mille eest  on tasumata.

3.2.6. Klient kohustub teavitama OÜ-t NB Quality Group kauba toimetamise aadressi muutumisest käesolevas kliendilepingus fikseeritust vähemalt kaks tööpäeva ette.

4. KAUBA TARNIMINE

4.1. OÜ-lt NB Quality Group ostetud kauba tarnimine toimub Müüja laost Vedaja või Kliendi transpordiga vastavalt eelnevale kokkuleppele

4.2. Kauba kohaletoimetamine Vedajaga Kliendi lattu toimub ainult käesolevas kliendilepingus toodud aadressil. Kaupa väljastatakse Kliendile või tema poolt volitatud isikule (n. vedajale). Tellimustele kogusummas alla 50€ (ilma käibemaksuta summas) rakendatakse transpordi tasu 3€.

5. ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE

5.1. Kauba koguseline ja kvaliteediline vastuvõtmine toimub Müüja või Kliendi laos poolte poolt kindlaksmääratud tähtajal kauba saatedokumentide alusel. Kauba saaja (Kliendi volinik) peab Vedaja nõudmisel esitama kauba vastuvõtmise õigust tõendava volikirja või muu sellekohase dokumendi.

5.2. Pretensioonid kauba koguse ja kvaliteedi kohta on Klient kohustatud esitama Vedaja klienditeenindajatele või NB Quality Group OÜ müügiesindajale kauba vastuvõtule järgneva kolme tööpäeva jooksul. Hilisemad pretensioonid ei kuulu registreerimisele ega lahendamisele.

5.3. Kauba kvaliteedi mittevastavuse korral kehtestatud nõuetele koostatakse “Kauba tagastamise akt”.  Tagastatav kaup toimetatakse Müüja lattu. Selle põhjal koostatakse “Tagastatud kauba vastuvõtu akt” ja tehakse kreeditarve.

5.4. Tellimusele vastava kauba vastuvõtmata jätmise korral kohustub Klient hüvitama NB Quality Group OÜ’le sellega tekitatud kahju.

6. FORCE MAJEURE

6.1. Käesoleva kliendilepingu mittetäitmine vääramatu jõuga (Force Majeure) seotud põhjustel, loetakse vabandavaks tingimusel, et pooled rakendavad kõiki nendest sõltuvaid jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele kõik meetmed käesoleva kliendilepingu täitmiseks.

7. POOLTE VASTUTUS.

7.1. Käesoleva kliendilepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral kannavad pooled seaduses ettenähtud vastutust.

7.2. Kauba hinna mittetähtaegse tasumise korral on OÜ-l NB Quality Group õigus nõuda Kliendilt viivist summas, mis moodustab 0,2 % tasumata kauba hinnast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

7.3. Juhul, kui Klient ei tasu Kauba hinda 30 päeva jooksul p.3.2.2. fikseeritud tähtajast arvestades, on OÜ-l NB Quality Group õigus käesolev kliendileping ühepoolselt lõpetada ja nõuda Kauba viivitamatut tagastamist või selle väärtusele vastava rahasumma viivitamatut tasumist.

7.4. Kliendilepingust tulenevate Kliendi isikuandmete vastutav töötleja ja volitatud töötleja on NB Quality Group OÜ. Kliendi andmeid kogutakse minimaalsuse põhimõtet järgides ja töödeltakse eesmärgist lähtuvalt.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Käesoleva kliendilepinguga seotud vaidlused lahendatakse pooltevahelistel läbirääkimistel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

9. LEPINGU KEHTIVUS

9.1. Käesolev kliendileping jõustub punktis 1 toodud tingimustel ja kehtib 2 aastat selle allakirjutamise momendist arvestades. Juhul, kui kumbki pooltest ei teata kirjalikult teisele poolele vähemalt üks (1) kuu enne kliendilepingu lõppemise tähtaega oma soovist kliendilepingut tähtaja möödumisega lõpetada, pikeneb see samadel tingimustel automaatselt iga kord järgmiseks ühe (1) aasta pikkuseks perioodiks.

9.2. Käesoleva kliendilepingu võib poolte kirjalikul kokkuleppel lõpetada igal ajahetkel.

9.3. Ühe poole poolt esitatud taotluse käesoleva kliendilepingu tingimuste muutmiseks vaatab teine pool läbi 10 päeva jooksul, alates selle saatmisest. Vastusest mitteteatamise korral hiljemalt 14 päeva jooksul loetakse vastav käesoleva kliendilepingu muudatus vaikimisi kokkulepituks.

9.4. Pooltel on õigus käesolev kliendileping ühepoolselt lõpetada teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt 14 päeva.

9.5. Käesoleva kliendilepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda OÜ-le NB Quality Group käesoleva kliendilepingu täitmise käigus tekkinud või käesolevast kliendilepingust tulenevad võlgnevused.

9.6. Käesolev kliendileping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris eesti keeles põhitekstiga ühel kahe poolega lehel, millest üks jääb Kliendile ja teine OÜ-le NB Quality Group.